Hasan Kalyoncu Üniversitesi SRS
Student Review System v2.0Kullanýcý Giriþi

* Ögrenci olarak giriþte OBS sistemindeki kullanýcý adý ve þifrenizi kullanýnýz.
              Þifremi Unuttum


Updated 15.12.2017